. . . http://www.cogninova.com
UPPDATERA OCH NER
#z VETA ../links/wrap.php?u=veta.htm
wp resiliens https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Resiliens

... Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar.[1]

... Resiliens är den långsiktiga förmågan hos ett system att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas.

wp Slaget_vid_Stalingrad (numera Volgograd) https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Stalingrad

wp Sankt_Petersburg (tidigare Leningrad) https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Sankt_Petersburg

jackass = åsna, dåre

Semiotik (av grekiska semeion: tecken) är ett samlingsnamn för teorier om och studiet av tecken. Semiotiken räknas tillhöra lingvistiken och studerar hur betydelser uppfattas, och mening bildas, i kommunikativa situationer, dels i tal- och skriftspråkets tecken, dels hur de förekommer i andra förmedlande resurser såsom gester, bilder, fysiska ting och biologiska processer. Tillämpningsområdet är därmed brett och kan omfatta kulturyttringar, trafiksignaler, sjukdomssymptom, cellers kommunikation, etc. Disciplinen kallas ibland även semiologi.
[2018-07-11 23:06 94.191.155.37 94.191.155.37.bredband.tre.se]
--

Ontologi (av grekiskans on, genitiv ontos "varande" och logia "lära", av logos "ord") är inom filosofin, antropologin och andra besläktade vetenskaper, namnet på läran om det varande gällande hur världen eller tingen är beskaffade och vilka deras väsensbetingade drag är. En grundläggande del av ontologin är att försöka beskriva vilka egenskaper som ligger i ett tings natur (väsen), och vilka som är accidenser. Om ett ting saknar en av de egenskaper som ligger i dess natur, så kallas det att tinget har en ontologisk privation, det vill säga det är utan en del av sitt vara. En ontologisk privation innebär inte att föremålet upphör att vara vad det är i ontologisk mening, utan endast att det är i avsaknad av detta något. Till exempel har en blind människa en ontologisk privation i det att syn är en del av människans natur, men den personen upphör inte att vara av naturen människa på grund av det. Ontologin utgår i regel från att varat kan indelas i olika nivåer. Man utgår i dessa resonemang från statusarna abstrakter, substanser och egenskaper, och ibland även tid. Detta har en parallell i Bertrand Russells typteori. En annan viktig fråga inom ontologin är att utröna skillnaden mellan varat och det varande. Ontologin och dess begrepp är viktig i bestämmandet och definitionen av väsen och av fiktioner.

Epistemologi eller kunskapsteori är läran om kunskap. Ordet epistemologi kommer av grekiskans episteme, "kunskap", "lärande" och logia, "lära", av logos, "ord". Med "kunskap" menas nästan alltid propositionell kunskap, det vill säga kunskap som kan uttryckas i formen "A vet att p" där A är en person och p en proposition

wp Temperament https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Temperament

wp Marstrand https://en.m.wikipedia.org/wiki/Marstrand

wp Militära_grader_i_Sverige https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Militära_grader_i_Sverige

wp Michel Foucault https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault

#a UPPDATERA ..... 1675245070
http://www.cogninova.com